กิจกรรม สถานะ เวลา
Devil Square Event ปิด 01:05:10
Blood Castle Event ปิด 00:05:10
Doppelganger Event ปิด 02:25:10
Chaos Castle Event ปิด 00:45:10
Kundun Boss Respawn ปิด 01:15:10
Medusa Boss Respawn ปิด 22:35:10