กิจกรรม สถานะ เวลา
Devil Square Event เปิด 00:02:39
Blood Castle Event ปิด 01:17:21
Doppelganger Event ปิด 09:37:21
Chaos Castle Event ปิด 01:57:21
Kundun Boss Respawn ปิด 08:27:21
Medusa Boss Respawn ปิด 05:47:21