กิจกรรม สถานะ เวลา
Devil Square Event เปิด 00:01:25
Blood Castle Event ปิด 00:58:35
Doppelganger Event ปิด 11:18:35
Chaos Castle Event ปิด 03:38:35
Kundun Boss Respawn ปิด 10:08:35
Medusa Boss Respawn ปิด 07:28:35