กิจกรรม สถานะ เวลา
Devil Square Event ปิด 00:59:04
Blood Castle Event เปิด 00:00:56
Doppelganger Event ปิด 12:19:04
Chaos Castle Event ปิด 04:39:04
Kundun Boss Respawn ปิด 11:09:04
Medusa Boss Respawn ปิด 08:29:04